wrapper

 د حامدکرزي د بنسټ اساسنامه
لومړی فصل
عمومي احکام
لومړي ماده:
دا اساسنامه د افغانستان د اسلامی جمهوریت د اساسی قانون د ۳۵ مې مادې او د اجتماعي سازمانونو د قانون د ۲ مې مادې پر بنیاد تدوین شوې ده.
دویمه ماده:
د حامدکرزي بنسټ د تأسیس هدف: په تعلیمی او فرهنګي چارو کې د افغانستان مستحقو خلکو ته خدمت کول دی.
درییمه ماده:
د حامدکرزي بنسټ یوه غیر دولتي، غیر انتفاعي او غیر سیاسي مؤسسه ده؛ چې د دویمې مادې په یادو شویو عامو اهدافو ته په پاملرنه فعالیت کوي.
څلورمه ماده:
ددې بنسټ بشپړ نوم (دحامدکرزي بنسټ) دی، چې وروسته تردې په دې اساسنامه کې په لنډ ډول د (بنسټ) په نامه یادیږي او خپل ټول فعالیتونه ددې اساسنامې د مندرجو احکامو پر بناء تنظیمیوي.
پنځمه ماده:
د بنسټ مرکز به په کابل کې وي. د لزوم دید په صورت کې کیدای شي د افغانستان په نورو ولایاتو کې هم خپل فرعي دفترونه پرانیزي.
دوهم فصل
د بنسټ فعالیتونه
بنسټ خپلو اساسي اهدافو ته په پاملرنه، دا لاندې فعالیتونه سرته رسوي:
شپږمه ماده:
1. د بنسټ د اساسنامې او نافذه قوانینو پر بنا په خارجی هیوادونوکې د مستحقو ځوانانو لپاره د تعلیم، تحصیل او د ژبو د زده کړې د بورسونو برابرول؛ 2. د هیواد هغو ځوانانو ته چې د ښوونځیو په تعلیمي دورو کې فوق العاده ګی ښودلې په داخل او خارج کې د لوړو تعلیماتو د شرایطو آماده کول. 3. د ځوانانو د تعلیمي اومسلکي استعدادونو د روزنې لپاره د غونډو جوړول؛ 4. په ټول هیواد کې د نجونو د تعلیم د عامیدو لپاره له ممکنو او میسرو لارو هڅه کول؛ 5. په ښوونځیو کې د فوق العاده استعدادونو پیژندل اوهغو ته رشد ورکول؛ 6. په ټول هیواد کې د کتابخانو تأسیسول او د مطالعې د فرهنګ خوریدل او پراخیدل؛ 7. د علمي سیمینارونو او کنفرانسونو دایرول؛ 8. د ساینس، تکنالوژي او ټولنیزو علومو په رشتو کې د لیکوالو، شاعرانو او مترجمانو ممتازو آثارو ته د جایزو ورکول؛ 9. په هیواد کې د فرهنګ او علم د ودې په منظور د مهمو او نایابو آثارو چاپ او نشر؛
اوومه ماده:
د موقوتي نشراتو لپاره د بسایت درلودل.
درییم فصل
تشکیلاتي جوړښت
اتمه ماده:
د بنسټ تشکیلاتي جوړښت په لاندې ډول دی: 
- عالي شوری؛ 
- مدیره هیئت؛ 
- مشورتی بورډ؛ 
- او سیمه ییزواحدونه.
نهمه ماده:
1. عالي شوری د بنسټ له مؤسسانو او د مدیره هیئت له غړیو جوړیږي. عالي شوری د بنسټ تر ټولو ستره او با صلاحیته مرجع ده. 
2. عالی شوری په کال کې یو ځل غونډه کوي، د عالي شوری فوق العاده جلسې د رئیس او یا د یو په دریم د عالی شوری د اعضاوو په غوښتنه دایریدای شي.
لسمه ماده:
د عالي شوری دندې او صلاحیتونه په لاندې ډول دي: 
1. د بنسټ د کړنلارو، لوایحو او کاري پلان تصویبول؛ 
2. د مدیره هیئت د گزارشونو ارزول؛ 
3. د بنسټ د کارکوونکو مقررول او عزل کول؛ 
4. د مدیره هیئت پر چارو نظارت؛
یوولسمه ماده:
مدیره هیئت د بنسټ اجرایی ارګان دی او په ترکیب کې یې لاندې کسان شامل دي: 
رئیس، مرستیال یا مرستیالان د دارالانشاء رئیس؛
د دارالانشاء رئیس د مدیره هیئت د منشی په حیث وظیفه سرته رسوي.
دولسمه ماده:
د مدیره هیئت دندې او واکونه په لاندې ډول دي: 
1. د عالي شوری د ټولو لارښوونو، تصامیمو او تصاویبو عملي کول؛ 
2. د عالی شوری غونډوته د اجندا ترتیبول؛ 
3. د عالی شوری د بحث او تصویب لپاره د بنسټ د کاري پلان، لوایحو او کړنلارو د اسنادو او د بنسټ د فعالیتونود کلني ګزارش تنظیم او ترتیب؛ 
4. د بنسټ د اهدافو د تحقق لپاره د برنامو طرح او ترتیب؛ 
5. د دارالانشاء پر کارونو او فعالیتونو نظارت کول.
دیارلسمه ماده:
دارالانشاء دندې او صلاحیتونه په لاندې ډول دي: 
1. د هیواد په داخل او خارج کې له دولتي او غیر دولتي مؤسساتو سره رابطه نیول؛ 
2. د بنسټ د ورځنيو کارونو اداره او تنظیمول؛ 
3. عالی شوری ته د مالي چارو د ورځنیوگزارشونو آماده کول؛ 
4. د بنسټ دمدیرانو او اعضاوو د تقرر، عزل او نصب پیشنهادکول؛ 
5. د بنسټ لپاره د بانکي حساب پرانستل او د هغه له حقوقو دفاع کول؛
څوارلسمه ماده:
بنسټ لاندې څانګې لري: 
1. تعلیمی؛ 
2. فرهنګي او نشراتي؛ 
3. د ارتباطاتو څانګه؛ 
4. مالي او اداري څانګه؛ 
5. د نظارت څانګه؛ 
6. د ولایاتو څانگه؛ 
7. د ضرورت په صورت کې بنسټ کولای شي نورې څانګې هم تأسیس کړي.
پنځلسمه ماده:
بنسټ به یو رئیس (مشر) ولري، دا رئیس به د مؤسسانو په لومړۍ غونډه کې انتخابیږي او د بنسټ مشر به ځانته معاون یا معاونان پخپله ټاکي.
شپاړسمه ماده:
د بنسټ مشر لاندې دندې او واکونه لري: 
1. د بنسټ د عالي شوری د جلسو افتتاح او د جلسو ریاست؛ 
2. دعالي شوری د پریکړو او تصاویبو تطبیق او نظارت؛ 
3. د عالي شوری د دوو جلسو ترمنځ د مکلفیتونو او دندو سرته رسول؛ 
4. دمدیره هیئت دجلسو ریاست کول؛ 
5. د بنسټ د اساسنامې د اهدافو د تطبیق څارنه او د بنسټ د چارو رهبري؛ 
6. په بین المللي محافلو کې د بنسټ د موقف څرګندول؛ 
7. د هیواد، سیمې او نړۍ له برجسته او نومیالیو شخصیتونو څخه د بنسټ د مشورتی ډلې انتخاب.
اوولسمه ماده:
د بنسټ د مشر په غیاب کې د مشر ټولې دندې او واکونه معاون یا د مشر په خوښه یو له معاونانو پرمخ بیایی؛
اتلسمه ماده:
مشورتي ډله د بنسټ د چارود ښه والي، پراختیا، اصلاح او د چارو د پیشرفت لپاره دبنسټ مشر ته مشوره ورکوي.
څلورم فصل
مالي منابع او نظارت
نولسمه ماده:
بنسټ له لاندې منابعو تمویلیږي: 
1. اعانې؛ 
2. په داخل او خارج کې د حقیقي او حقوقي اشخاصو مرستې؛ 
3. د ملي او بین المللي تمویلوونکیو مؤسساتو د مرستو جلبول.
شلمه ماده:
د بنسټ مالي څانګه د مالي منابعو د شفاف مصرف مسوولیت لري. مالي څانګه مدیره هیئت له لیارې د مصارفو ګزارش د بنسټ تمویلوونکیو او مرسته کوونکیو ته استوي.
یوویشتمه ماده:
د مالي منابعو د مصرف پر څرنګوالي نظارت د مدیره هیئت له اساسي دندو څخه شمیرل کیږي او په دې اړه عالي شوری ته مسوولیت لري.
دوه ویشتمه ماده:
د بنسټ د دفترد وسایلو او شتمنیو ساتنه او څارنه د مالي او اداري څانګې له خوا کیږي.
پنځم فصل
متفرق احکام
در ویشتمه ماده:
بنسټ د ځانګړې نښان او مُهر درلودونکی دی.
څلیرویشتمه ماده:
بنسټ دکتابخانې او د تعلیمي او فرهنګي اسنادو د آرشیف درلودونکی دی.
پنځه ویشتمه ماده:
حقوقي او حقیقي شخصیتونه، دولتي او غیر دولتي مؤسسات، ددې نهاد تر نامه لاندې هیڅ ډول فعالیت نشي کولای مګر دا چې د بنسټ لیکلې اجازه یې اخیستې وي.
شپږ ویشتمه ماده:
د بنسټ دا اساسنامه د عالی شوری د رایو په اکثریت اصلاح او تعدیلیدای شي.
اووه ویشتمه ماده:
د بنسټ منحلول د خاصې کړنلارې مطابق صورت نیسي.
اته ویشتمه ماده:
دا اساسنامه په پنځو فصلونو او اته ویشتو مادو کې د 1393 لمریز کال دکب دمیاشتې په 16 مه د کابل په ښار کې د مؤسسانو په جلسه کې د رأیو په اکثریت تصویب شوه. دا اساسنامه به دقانوني مراحلو د تیرولو په منظور د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عدلیې وزارت ته واستول شي.
 

FIND US HERE

 
 
 
 


 

OPENING HOURS

Working Days:
Saturday to Wednesday
From: 08:00 AM till 04:00 PM


CONTACT US

Hamid Karzai Foundation
Tel: 0702919114
Email:


 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian Gold
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family